પ્રશ્નપેપર જનરેટ કરવા માટેની ઓનલાઈન એપ્લિકેશન લૉન્ચ થઈ ગયેલ છે. વધુ જાણાકારી માટે www.papervan.comની મુલાકાત લો. Sepecial Inauguration Offerનો લાભ લેવા માટે આજે જ વેબસાઈટની મુલાકાત લો. આ ઓફર માત્ર સ્માર્ટ સ્કૂલ વાપરતી શાળાઓ માટે જ છે. Starting From : 26/11/2018, Monday  સોફ્ટવેરની સુવિધાનું પત્રક ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો...  માર્કશીટની વિશેષતા અને માર્કશીટના નમુના ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

  વિદ્યાર્થી અને કર્મચારી હાજરી પત્રક

  સોફ્ટવેર સરળ વ્‍યવહારિક ગુજરાતીમાં.

   સરળ ડેટા એન્‍ટ્રી

   ડેટા એન્‍ટ્રી વખતે ઓટો સજેશન્‍સ અને સ્‍માર્ટ સજેશન્‍સ.

   જરૂરીયાત મુજબ અ૫ડેટ્સ.

   શાળા સમય દરમિયાન ફોનીન હેલ્‍૫ડેસ્‍ક.

   ૫રવડે તેવી કિંમત.

Download Demo

 વિદ્યાર્થી અને કર્મચારી હાજરી પત્રક :

        બાળકો અને કર્મચારીઓની હાજરીની માહિતી એડ કરી અને સેવ કરી શકાય છે. એડ કરેલી માહિતી પરથી વિવિધ માહિતીઓ તૈયાર થાય છે.

*      બાળકની માહિતીમાં બાળક શૈક્ષણિક વર્ષ દરમિયાન અલગ અલગ માસ દરિયાન કેટલા ટકા દિવસો શાળામાં હાજર રહ્યું તેની ગ્રાફીકલ માહિતી મળે છે.

*      ધોરણ અને વર્ગ વાઈઝ માસ દરમિયાન હાજરીના ટકા અને સરાસરી હાજરીની માહિતી.

*      બાળક વર્ષ દરમિયાન અલગ અલગ કારણોને લીધે ગેરહાજર રહ્યા અંગેની યાદી સાથેની માહિતી.

*      શિક્ષકોની પણ આ મુજબની હાજરી સંબંધી માહિતી જાળવી અને ઉપયોગ થઈ શકે છે.

બાળકો અને શિક્ષકોની હાજરી પુરવી ખુબજ સરળ અને ઝડપી છે. 

Copyright ® 2011 sskundal.com

Home      Services     Contacts      FAQ    Blog