પ્રશ્નપેપર જનરેટ કરવા માટેની ઓનલાઈન એપ્લિકેશન લૉન્ચ થઈ ગયેલ છે. વધુ જાણાકારી માટે www.papervan.comની મુલાકાત લો. Sepecial Inauguration Offerનો લાભ લેવા માટે આજે જ વેબસાઈટની મુલાકાત લો. આ ઓફર માત્ર સ્માર્ટ સ્કૂલ વાપરતી શાળાઓ માટે જ છે. Starting From : 26/11/2018, Monday  સોફ્ટવેરની સુવિધાનું પત્રક ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો...  માર્કશીટની વિશેષતા અને માર્કશીટના નમુના ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

  પગાર મેનેજમેન્ટ

  સોફ્ટવેર સરળ વ્‍યવહારિક ગુજરાતીમાં.

   સરળ ડેટા એન્‍ટ્રી

   ડેટા એન્‍ટ્રી વખતે ઓટો સજેશન્‍સ અને સ્‍માર્ટ સજેશન્‍સ.

   જરૂરીયાત મુજબ અ૫ડેટ્સ.

   શાળા સમય દરમિયાન ફોનીન હેલ્‍૫ડેસ્‍ક.

   ૫રવડે તેવી કિંમત.

Download Demo

કર્મચારી પગાર મેનેજમેન્ટ :       

*      સરકારી શાળાઓ માટે છઠ્ઠા પગાર પંચ મુજબ પગારની ગણતરી.

*      પ્રાઈવેટ શાળાઓનું પોતાની સીસ્ટમ મુજબનું પગાર મેનેજમેન્ટ.

*      કર્મચારી પગાર સ્લીપ અને વાર્ષિક સ્લીપ.

*      છઠ્ઠા પગાર પંચ માટે કર્મચારીનો એક વખતનો બૈઝિક પગાર સેટ કરવાથી દર માસનો પગાર અને નિયમ મુજબ ઈન્ક્રિમેન્ટ તૈયાર થાય છે.

*      સરકાર દ્વારા કરવામાં આવતા ડી.એ.માં વધારો એડ કરવાથી દરેક કર્મચારીઓના એરિયર્સ પત્રકો તૈયાર થાય છે અને પગાર નવા ડી.એ. મુજબ તૈયાર થાય છે.

*      પ્રાઈવેટ શાળાઓ શિક્ષકોના પગારનું અકાઉન્ટ પણ મેનેજ કરી શકે છે અને શાળાના અકાઉન્ટ સાથે તેનું વિશ્લેષણ કરી શકે છે.

Copyright ® 2011 sskundal.com

Home      Services     Contacts      FAQ    Blog