પ્રશ્નપેપર જનરેટ કરવા માટેની ઓનલાઈન એપ્લિકેશન લૉન્ચ થઈ ગયેલ છે. વધુ જાણાકારી માટે www.papervan.comની મુલાકાત લો. Sepecial Inauguration Offerનો લાભ લેવા માટે આજે જ વેબસાઈટની મુલાકાત લો. આ ઓફર માત્ર સ્માર્ટ સ્કૂલ વાપરતી શાળાઓ માટે જ છે. Starting From : 26/11/2018, Monday  સોફ્ટવેરની સુવિધાનું પત્રક ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો...  માર્કશીટની વિશેષતા અને માર્કશીટના નમુના ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

  Event Management

  સોફ્ટવેર સરળ વ્‍યવહારિક ગુજરાતીમાં.

   સરળ ડેટા એન્‍ટ્રી

   ડેટા એન્‍ટ્રી વખતે ઓટો સજેશન્‍સ અને સ્‍માર્ટ સજેશન્‍સ.

   જરૂરીયાત મુજબ અ૫ડેટ્સ.

   શાળા સમય દરમિયાન ફોનીન હેલ્‍૫ડેસ્‍ક.

   ૫રવડે તેવી કિંમત.

Download Demo

 Event Management :       

*      સોફ્ટવેર દ્વારા સ્ટાફના કાર્યના મેનેજમેન્ટ માટે અલગ અલગ વ્યવસ્થા કરેલી છે.

*      નોટીસ બોર્ડ : મુખ્ય અકાઉન્ટ દ્વારા નોટીસબોર્ડમાં સુચના સેટ કરી શકાય છે. આ સુચના જે યુઝર પોતાનું અકાઉન્ટ ખોલે તેના હોમ પેઈઝમાં જોવા મળે છે. આ સુચના સાથે સુચનાને લખતી ફાઈલ જોડી શકાય છે.

*      રીમાઈન્ડર : કોઈપણ અકાઉન્ટ યુઝર બીજા અકાઉન્ટ માટે રીમાઈન્ડર સેટ કરી શકે છે. રીમાઈન્ડર જે વ્યક્તિ માટે સેટ કરેલ હોય તે વ્યક્તિ પોતાના ખાતામાં એન્ટર થાય ત્યારે જોવા મળે છે. વધુમાં રીમાઈન્ડર સાથે જરૂરી ફાઈલ પણ જોડી શકાય છે જે રીમાઈન્ડર વાંચનાર યુજર જોઈ શકે છે.

*      આજનો દિન વિશેષ : શાળામાં ઉજવવાના કે આયોજીત કરવાના થતા કાર્યક્રમોની યાદી પહેલેથી જ બનાવી સેટ કરી શકાય છે. જે સોફ્ટવેરમાં એન્ટર થતા યુઝરને જે તે દિવસે જોવા મળે છે.

Copyright ® 2011 sskundal.com

Home      Services     Contacts      FAQ    Blog