પ્રશ્નપેપર જનરેટ કરવા માટેની ઓનલાઈન એપ્લિકેશન લૉન્ચ થઈ ગયેલ છે. વધુ જાણાકારી માટે www.papervan.comની મુલાકાત લો. Sepecial Inauguration Offerનો લાભ લેવા માટે આજે જ વેબસાઈટની મુલાકાત લો. આ ઓફર માત્ર સ્માર્ટ સ્કૂલ વાપરતી શાળાઓ માટે જ છે. Starting From : 26/11/2018, Monday  સોફ્ટવેરની સુવિધાનું પત્રક ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો...  માર્કશીટની વિશેષતા અને માર્કશીટના નમુના ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

  યુઝર રાઈટ્સ

  સોફ્ટવેર સરળ વ્‍યવહારિક ગુજરાતીમાં.

   સરળ ડેટા એન્‍ટ્રી

   ડેટા એન્‍ટ્રી વખતે ઓટો સજેશન્‍સ અને સ્‍માર્ટ સજેશન્‍સ.

   જરૂરીયાત મુજબ અ૫ડેટ્સ.

   શાળા સમય દરમિયાન ફોનીન હેલ્‍૫ડેસ્‍ક.

   ૫રવડે તેવી કિંમત.

Download Demo

 યુઝર રાઈટ્સ :       

          સ્માર્ટ સ્કૂલ સોફ્ટવેર શાળામાં અલગ અલગ હેતું માટે ઉપયોગ થઈ શકે છે. સોફ્ટવેર લેન પર ચલાવી શકાય છે. શાળાના મુખ્ય વહિવટકર્તા (એડમિન)ના પી.સી.માં સોફ્ટવેરના મુખ્ય ડેટા રહે છે અને લેન પરના કોમ્પ્યુટર પરથી પણ સોફ્ટવેરના દરેક કાર્ય થઈ શકે છે.

          લેન પરના પી.સી. પરથી ફી કલેક્શન, મૂલ્યાંકન, પ્રોફાઈલ વગેરે માહિતીઓ નો ઉપયોગ શાળાના અલગ અલગ કર્મચારીઓ કરી શકે છે. દરેક કર્મચારીને એક યુઝરનેમ અને એક પાસવર્ડ આપી શકાય છે અને તેનો ઉપયોગ કરી પોતે પોતાનું જરૂરી કામ કરી શકે છે.

          શાળાના મુખ્ય વહિવટકર્તા (એડમિન) દરેક યુઝરને કેટલી માહિતી જોવા મળવી જોઈએ તે નક્કિ કરી શકે છે. એટલે દરેક યુઝરના રાઈટ્સ સેટ કરી શકે છે. દા.ત. કોઇ કર્મચારી માત્ર જનરલ રજીસ્ટરની માહિતી એડ કરી શકવા જોઈએ એવું સેટીંગ એડમિન કરે ત્યારે તે કર્મચારી પોતાનું અકાઉન્ટ ખોલશે ત્યારે તેને માત્ર જનરલ રજીસ્ટરની માહિતી એડ કરવાનું જ મેનું જોવા મળશે બાકીના નહી. 

              ટૂંકમાં શાળાના ક્યા કર્મચારીને કેટલી માહિતી જોવા/એડ/એડિટ કરવાનો હક્ક (રાઈટ) આપવો તે મુખ્ય યુઝર એટલેકે એડમિન નક્કિ કરી શકે છે. આ ફેસેલીટીનો ઉપયોગ કરી એડમિન દરેક યુઝરને તેના જરૂર પુરતી જ માહિતી સુધી પહોંચવાનો હક્ક આપી શકે છે.

Copyright ® 2011 sskundal.com

Home      Services     Contacts      FAQ    Blog