પ્રશ્નપેપર જનરેટ કરવા માટેની ઓનલાઈન એપ્લિકેશન લૉન્ચ થઈ ગયેલ છે. વધુ જાણાકારી માટે www.papervan.comની મુલાકાત લો. Sepecial Inauguration Offerનો લાભ લેવા માટે આજે જ વેબસાઈટની મુલાકાત લો. આ ઓફર માત્ર સ્માર્ટ સ્કૂલ વાપરતી શાળાઓ માટે જ છે. Starting From : 26/11/2018, Monday  સોફ્ટવેરની સુવિધાનું પત્રક ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો...  માર્કશીટની વિશેષતા અને માર્કશીટના નમુના ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

  જરૂરી શોર્ટકટ્સ સેટ કરી શકાય.

  સોફ્ટવેર સરળ વ્‍યવહારિક ગુજરાતીમાં.

   સરળ ડેટા એન્‍ટ્રી

   ડેટા એન્‍ટ્રી વખતે ઓટો સજેશન્‍સ અને સ્‍માર્ટ સજેશન્‍સ.

   જરૂરીયાત મુજબ અ૫ડેટ્સ.

   શાળા સમય દરમિયાન ફોનીન હેલ્‍૫ડેસ્‍ક.

   ૫રવડે તેવી કિંમત.

Download Demo

 જરૂરી શોર્ટકટ્સ સેટ કરી શકાય. 
       સોફ્ટવેરના અલગ અલગ યુઝરે પોતાની જરૂરીયાત મુજબ કેટલાક ખાસ કાર્ય વારંવાર કરવાના થતા હોય છે. જે તે સમયે કોઈ ખાસ કામ વારંવાર કરવાનું થાય તેવી સ્થિતીમાં યુઝર પોતાના માટે જરૂરી શોર્ટકટ સેટ કરી શકે છે અને સોફ્ટવેરના જે તે ભાગ સુધી ઝડપથી પહોંચી શકે છે.

 

Copyright ® 2011 sskundal.com

Home      Services     Contacts      FAQ    Blog