પ્રશ્નપેપર જનરેટ કરવા માટેની ઓનલાઈન એપ્લિકેશન લૉન્ચ થઈ ગયેલ છે. વધુ જાણાકારી માટે www.papervan.comની મુલાકાત લો. Sepecial Inauguration Offerનો લાભ લેવા માટે આજે જ વેબસાઈટની મુલાકાત લો. આ ઓફર માત્ર સ્માર્ટ સ્કૂલ વાપરતી શાળાઓ માટે જ છે. Starting From : 26/11/2018, Monday  સોફ્ટવેરની સુવિધાનું પત્રક ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો...  માર્કશીટની વિશેષતા અને માર્કશીટના નમુના ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

  Single Window Information System for Student

  સોફ્ટવેર સરળ વ્‍યવહારિક ગુજરાતીમાં.

   સરળ ડેટા એન્‍ટ્રી

   ડેટા એન્‍ટ્રી વખતે ઓટો સજેશન્‍સ અને સ્‍માર્ટ સજેશન્‍સ.

   જરૂરીયાત મુજબ અ૫ડેટ્સ.

   શાળા સમય દરમિયાન ફોનીન હેલ્‍૫ડેસ્‍ક.

   ૫રવડે તેવી કિંમત.

Download Demo

 Single Window Information System for Student :       

વાલીની શાળા મુલાકાત વખતે જે તે બાળકની તમામ માહિતી શાળા વતી મુલાકાત કારનાર પાસે હોતી નથી. આ ફેસેલીટીની મદદથી જ્યારે વાલી સાથે મુલાકાત થતી હોય ત્યારે શાળા વતી મુલાકાત કરનાર પાસે જે તે બાળકની તમામ માહિતી રહે છે જેથી વાલીનો શાળા પ્રત્યેનો વિશ્વાસ વધે છે. 

*    બાળકની હાજરી સંબંધી માહિતી : બાળકની હાજરી સંબંધી તમામ માહિતી ગ્રાફીકલ સ્વરૂપે અને સમાન્ય સ્વરૂપે જોવા મળે છે જેથી વાલી સાથે ચર્ચા વખતે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

*    બાળકની પ્રગતી સંબંધી માહિતી : શાળા દ્વારા લેવાતી ટેસ્ટ્સમાં બાળકના પ્રદર્શનની માહિતી ગ્રાફીકલ સ્વરૂપે જોવા મળે છે જેથી તે અંગે ચર્ચા કરી શકાય છે.

*    બાળકની સામાન્ય માહિતી : બાળકની જનરલ રજીસ્ટર સંબંધી અને પ્રોફાઈલ સંબંધી માહિતીઓ ચર્ચા વખતે સામે રહે છે.

*    વાલીની માહિતી : બાળકના વાલીના અભ્યાસ, વ્યવસાય વગેરેની માહિતી પણ ઉપલબ્ધ રહે છે જેથી વાલી સાથે ચર્ચા કરવામાં મદદ મળી રહે.

*    વાલી દ્વારા કરાતી ભલામણો : વાલી શાળા મુલાકતો દરમિયાન જો પોતાના બાળક માટે ખાસ ભલામણ કરે તો તેની વિગતોની નોંધ રહે છે અને તે અનુસાર યોગ્ય કાર્ય થઈ શકે છે.

*    શાળા દ્વારા અપાતી સુચનાઓ : વાલીની શાળા મુલાકાત વખતે શાળા પણ કેટલીક સુચનાઓ બાળકના વાલીને આપે છે. આ સુચનાઓની નોંધ પણ અહીં રહે છે તે અંગે પણ વાલી સાથે વિમર્શ કરી શકાય છે.

વિદ્યાર્થીની જરૂરી તમામ માહિતી શાળાના અલગ અલગ વિભાગ દ્વાર એન્ટર થતી રહે છે. દા.ત. જે તે વિષય શિક્ષક દ્વારા લેવાયેલ ટેસ્ટની માહિતી એડ થાય છે. બાળકની હાજરી સંબંધી માહિતી વર્ગ શિક્ષક દ્વારા એડ થાય છે. કોઇ વિષય બાબતે વિષય શિક્ષક વાલીને ખાસ સુચના આપે ત્યારે તેની માહિતી તે શિક્ષક પોતાના અકાઉન્ટમાં એન્ટર થઈ એડ કરે છે આ તમામ માહિતી એકજ વિન્ડોમાં જોવા મળે છે.

પોતાના બાળક પર વ્યક્તિગત ધ્યાન અપાતુ હોવાનો અનુભવ વાલીને થાય છે.

Copyright ® 2011 sskundal.com

Home      Services     Contacts      FAQ    Blog