પ્રશ્નપેપર જનરેટ કરવા માટેની ઓનલાઈન એપ્લિકેશન લૉન્ચ થઈ ગયેલ છે. વધુ જાણાકારી માટે www.papervan.comની મુલાકાત લો. Sepecial Inauguration Offerનો લાભ લેવા માટે આજે જ વેબસાઈટની મુલાકાત લો. આ ઓફર માત્ર સ્માર્ટ સ્કૂલ વાપરતી શાળાઓ માટે જ છે. Starting From : 26/11/2018, Monday  સોફ્ટવેરની સુવિધાનું પત્રક ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો...  માર્કશીટની વિશેષતા અને માર્કશીટના નમુના ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

  Sending SMS Using ExcelSheet

  સોફ્ટવેર સરળ વ્‍યવહારિક ગુજરાતીમાં.

   સરળ ડેટા એન્‍ટ્રી

   ડેટા એન્‍ટ્રી વખતે ઓટો સજેશન્‍સ અને સ્‍માર્ટ સજેશન્‍સ.

   જરૂરીયાત મુજબ અ૫ડેટ્સ.

   શાળા સમય દરમિયાન ફોનીન હેલ્‍૫ડેસ્‍ક.

   ૫રવડે તેવી કિંમત.

 

 

એક્સેલ શીટના ઉપયોગથી SMS મોકલવા માટે.

        સ્માર્ટ સ્કૂલના દરેક SMS બાળકની પ્રોફાઈલમાં સેવ કરેલા મોબાઈલ નંબર પર મોકલી શકાય છે. આ સિવાયના નંબર પર SMS મોકલવા માટે આ ફેસેલીટીનો ઉપયોગ થાય છે.

*      એક્સેલ શીટની એક કોલમમાં જે મોબાઈલન નંબર પર SMS મોકલવા માંગો છો તે નંબરની યાદી બનાવો.

*      બીજી શીટમાં આ તમામ મોબાઇલ નંબરની સામે તે નંબર પર જે મેસેજ મોકલવો હોય તે લખો.

*      તૈયાર થયેલી શીટ સોફ્ટવેરમાં અપલોડ  કરી જે તે નંબર પર તૈયાર કરેલ મેસેજ મોકલી શકાય છે.

 

 

 

Copyright ® 2011 sskundal.com

Home      Services     Contacts      FAQ    Blog