પ્રશ્નપેપર જનરેટ કરવા માટેની ઓનલાઈન એપ્લિકેશન લૉન્ચ થઈ ગયેલ છે. વધુ જાણાકારી માટે www.papervan.comની મુલાકાત લો. Sepecial Inauguration Offerનો લાભ લેવા માટે આજે જ વેબસાઈટની મુલાકાત લો. આ ઓફર માત્ર સ્માર્ટ સ્કૂલ વાપરતી શાળાઓ માટે જ છે. Starting From : 26/11/2018, Monday  સોફ્ટવેરની સુવિધાનું પત્રક ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો...  માર્કશીટની વિશેષતા અને માર્કશીટના નમુના ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

Result

  સોફ્ટવેર સરળ વ્‍યવહારિક ગુજરાતીમાં.

   સરળ ડેટા એન્‍ટ્રી

   ડેટા એન્‍ટ્રી વખતે ઓટો સજેશન્‍સ અને સ્‍માર્ટ સજેશન્‍સ.

   જરૂરીયાત મુજબ અ૫ડેટ્સ.

   શાળા સમય દરમિયાન ફોનીન હેલ્‍૫ડેસ્‍ક.

   ૫રવડે તેવી કિંમત.

 1. Fee Management :
  • શાળા દ્વારા લેવામાં આવતી અલગ અલગ ફી સેટ કરી શકાય છે.
  • દરેક ફી હપ્તાથી લેવાની હોય તો તે સેટ કરી શકાય છે.
  • જો કોઈ ફી કુમાર અને કન્યાઓ માટે અલગ અલગ હોય તો તે સેટ કરી શકાય છે.
  • કોઈ પણ ફી માટે લેઈટ ફી સેટ કરી શકાય છે.
  • સંપૂર્ણ ફી કલેક્શન મેન્ટેઈન કરી શકાય છે.
  • કેશ કે બેન્કના ઓપ્શનથી જમા થતી ફી નું મેનેજમેન્ટ.
  • એક કરતા વધુ કેશ અકાઉન્ટ કે બેન્ક અકાઉન્ટમાં જમા થતી ફી મુજબ હિસાબ રહે છે.
  • ધોરણ વાઈઝ મેળવવાની બાકી, મેળવેલ, લાગેલ દંડ, માફ કરેલ રકમ વગેરે માહિતીના રિપોર્ટ્સ જોઈ શકાય છે.
  • ફી રીશીપ્ટ જનરેટ થઈ શકે છે. (હાલ બે પ્રકારમાં ઉપલબ્ધ).
  • દરેક વિદ્યાર્થીનું ફીનું સંપૂર્ણ ટ્રાન્જેક્શન જોઈ શકાય.
 2. School Account :
  • શાળાના અલગ અલગ ખર્ચ અને ફી સહીતની આવકનું માટે.
  • ખર્ચ અને આવકને અલગ અલગ ગૃપ, સબ-ગૃપ મુજબ મેન્ટેઈન થઈ શકે.
  • આવક અને ખર્ચની સંપૂર્ણ માહિતી.
  • દરેક ટ્રાન્જેક્શનના ફાઈલીંગ માટે રીશીપ્ટ.
  • બેંક સાથે થયેલા વ્યવહારો માટે બેંક સાથે મેળવણું (Reconciliation).
  • આવક અને જાવક માટેના તમામ ખાતાઓ અલગથી.

Copyright ® 2011 sskundal.com

Home      Services     Contacts      FAQ    Blog