સ્માર્ટ સ્કૂલની Android Applicationની મદદથી બાળકોને નિયમિત હોમવર્ક, અસાઈન્મેન્ટ, વિડીયો લીંક મોકલી શકાય છે. Android Applicationમાટે વધુ જાણકારી માટે કોલ કરો : 88666 27697  સ્માર્ટ સ્કૂલનું નવું અપડેટ વર્ઝન : 16.5.6.20 લોન્ચ થયેલ છે.  સોફ્ટવેરની સુવિધાનું પત્રક ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો...  માર્કશીટની વિશેષતા અને માર્કશીટના નમુના ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

Software Features
 
 Basic  Smrt School+  Smrt School ++  Smrt School Pro
ધોરણ ૧ થી ૮ ધોરણ ૧ થી ૮ ધોરણ ૧ થી ૮ ધોરણ ૧ થી ૧૨
ડેટા એન્ટ્રી માટે ફોન્ટ  

ડેટા એન્ટ્રી માટે ફોન્ટ

Non Unicode font LMG-Rupen
Non Unicode Unicode Unicode Unicode
ડેટા એન્ટ્રીની મેથડ (ગુજરાતી માટે)
       
માત્ર LMG-Rupen (નોન યુનિકોડ)
હેલ્પ માટેની વ્યવસ્થા
       
નવા ફીચર માટે હેલ્પ બુકલેટ
રિપોર્ટ
       
વિદ્યાર્થી પ્રોફાઈલ
       
વ્યક્તિગત માહિતી
કૌટુંબિક માહિતી
વિદ્યાર્થીઓ/વાલીઓની સંપર્ક માહિતી
ફોટો પ્રોફાઈલ
હેલ્થ પ્રોફાઈલ
પૂર્વ શાળાકિય માહિતી
પરિવારના અન્ય સભ્યોની માહિતી
વિદ્યાર્થી ફોટો ઈમેજ લેવા માટે
       
સ્કૂલ અકાઉન્ટીંગ
મૂલ્યાંકન - જનરલ
       
ધોરણ ૯ થી ૧૨
મૂલ્યાંકન - કસ્ટમ
       
ધોરણ ૯ થી ૧૨
કસ્ટમ માર્કશીટ
Tools
       
માહિતી શોધ
       
શાળા લાઈબ્રેરી મેનેજમેંન્ટ
       
જનરલ રજીસ્ટર
       
જનરલ રજીસ્ટર - ગુજરાતી ડેટાએન્ટ્રી
Event Management
       
આજનો સુવિચાર
આજનો દિન વિશેષ
આજનો સુવિચાર
Notice Board
SMS
       
સ્ટાફ મેનેજમેન્ટ
       
શાળા સ્ટાફની વિસ્તૃત માહિતી
પગાર મેનેજમેન્ટ
સ્ટાફ હાજરી મેનેજમેન્ટ
બેક-અપ અને રિસ્ટોર
       
જાતે બેક-અપ લઈ શકાય
ઓટો બેક-અપ
વિદ્યાર્થી હાજરી મેનેજમેન્ટ
ફિક્સ્ડ યુઝર રાઈટ્સ કસ્ટમ યુઝર રાઈટ્સ કસ્ટમ યુઝર રાઈટ્સ કસ્ટમ યુઝર રાઈટ્સ
શાળાની સુચનાઓનું મેનેજમેન્ટ
બાળકોનું વર્ગીકરણ (કસ્ટમ)

Copyright ® 2020 sskundal.com

Home      Services     Contacts      FAQ    Blog