સ્માર્ટ સ્કૂલની Android Applicationની મદદથી બાળકોને નિયમિત હોમવર્ક, અસાઈન્મેન્ટ, વિડીયો લીંક મોકલી શકાય છે. Android Applicationમાટે વધુ જાણકારી માટે કોલ કરો : 88666 27697  સ્માર્ટ સ્કૂલનું નવું અપડેટ વર્ઝન : 16.5.6.20 લોન્ચ થયેલ છે.  સોફ્ટવેરની સુવિધાનું પત્રક ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો...  માર્કશીટની વિશેષતા અને માર્કશીટના નમુના ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો

મૂલ્યાકન

  સોફ્ટવેર સરળ વ્‍યવહારિક ગુજરાતીમાં.

   સરળ ડેટા એન્‍ટ્રી

   ડેટા એન્‍ટ્રી વખતે ઓટો સજેશન્‍સ અને સ્‍માર્ટ સજેશન્‍સ.

   જરૂરીયાત મુજબ અ૫ડેટ્સ.

   શાળા સમય દરમિયાન ફોનીન હેલ્‍૫ડેસ્‍ક.

   ૫રવડે તેવી કિંમત.

 1. General Evaluation :
  • ધોરણ ૩ થી ૧૦ માટે શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા સુચવાયેલ મુલ્યાંકન પદ્ધતિ મુજબ મૂલ્યાંકન. (ધોરણ ૧૦ માટે ટ્રાયલ બેઈઝ પર)
  • વિભાગ દ્વારા સુચવાયેલી પદ્ધતિ મુજબ ડેટા એન્ટ્રી.
  • વિભાગ દ્વાર નિયત કરેલા ફોર્મેટ મુજબ (અને અન્ય જરૂરી) મૂલ્યાંકનના રિપોર્ટ્સ પ્રિન્ટ.
  • ધોરણ ૯ અને ૧૦ માટે અલગ અલગ વિભાગમાં સૂચવાયેલા નિર્દેશકો (Indicator’s) નો સમાવેશ.
  • ધોરણ ૩ થી ૮ માટે અલગ અલગ વિષયો માટે સારા પાસા અને સુધારાત્મક પાસાનો સમાવેશ.
  • વર્ગશિક્ષકની જરૂરીયાત મુજબ વધારાના નિર્દેશકો અને સારા પાસા, સુધારાત્મક પાસાઓ સેટ કરી શકાય છે.
  • ધોરણ ૩ થી ૫ માટે શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા જૂન-૨૦૧૩થી મૂલ્યાંકન પદ્ધતિમાં થનારા ફેરફાર મૂજબનું અપ-ડેટ. (સત્ર શરૂ થયા પછી મળી શકસે.)
 2. Custom Evaluation :
  • શાળા દ્વારા લેવામાં આવતી અલગ-અલગ ટેસ્ટ્સ મુજબની ડેટા એન્ટ્રી. (આવી ટેસ્ટ્સ શાળા પોતાની જરૂરીયાત મૂજબ ગોઠવતી હોય છે.)
  • ટેસ્ટની ડેટા એન્ટ્રી બાદ બાળકે મેળવેલા પરિણામની વિગતો SMS દ્વારા તેમના વાલીને ઓટોમેટીક મોકલી શકાય છે. વાલીને મળતા SMSમાં માત્ર પોતાના બાળકે મેળવેલા માર્ક્સ વગેરેની વિગતો મળે છે.
  • વાલીને મોકલવામાં આવતા SMSનું ફોર્મેટ શાળા પોતાની જરૂરીયાત મુજબ સેટ કરી શકે છે અને બદલી શકે છે.
  • શાળા દ્વારા લેવામાં આવતી આવી ટેસ્ટ્સના માર્કશીટ રિપોર્ટ તૈયાર કરી શકાય છે.
  • વાલીની શાળા મુલાકાત દરમિયાન એક માહિતી વિન્ડોમાં તેના બાળકની હાજરી થી લઈને તમામ એક્ટીવીટી જોઈ અને ચર્ચા કરી શકાય છે. આ જ વિન્ડોમાં શાળા દ્વારા લેવાયેલ અલગ અલગ ટેસ્ટમાં વિષયવાર થયેલી પ્રગતિ ચિત્રાત્મક સ્વરૂપે જોવા મળે છે તે પરથી વાલી સાથે બાળકની પ્રગતિ અંગે ચર્ચા કરવામાં સરળતા રહે છે.
  • શાળા દ્વારા લેવામાં આવતી ટેસ્ટના માર્ક્સની ડેટા એન્ટ્રી માટે અલગ અલગ વ્યવસ્થા છે. તેથી વિષય શિક્ષક પોતાની અનુકૂળતા મુજબ ડેટા એન્ટ્રી કરી સોફ્ટવેરમાં અપલોડ કરી શકે છે.

Copyright ® 2020 sskundal.com

Home      Services     Contacts      FAQ    Blog